Pirkimo pardavimo taisyklės

E-parduotuvės barbaliuzas.lt Pirkimo-pardavimo Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „barbaliuzas.lt“, esančioje interneto adresu https://barbaliuzas.lt

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas „barbaliuzas.lt“ el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą ir būdą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma „barbaliuzas.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą „barbaliuzas.lt” elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su „barbaliuzas.lt“ pirkimo-pardavimo taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Aš sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai pirkimo-pardavimo taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroninėje parduotuvėja „bar.lt”, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis „barbaliuzas.lt“ pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

2.4. VšĮ „PoliPRO”, atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su pirkimo-pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš „barbaliuzas.lt“ elektroninės parduotuvės šių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarytos su „barbaliuzas.lt“ apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

3.2.1. Prekių, kurios nesandėliuojamos, bet buvo vežamos iš tiekėjų individualiai pagal Pirkėjo užsakymą;

3.2.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo;

3.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti.

4.2. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis „barbaliuzas.lt“ elektronine parduotuvė, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4.4. Neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Pardavėja „barbaliuzas.lt“ skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti „barbaliuzas.lt“ darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis „barbaliuzas.lt“ arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti „barbaliuzas.lt“ veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas pasilieka teisę iš dalies ar visiškai keisti šias pirkimo-pardavimo taisykles, apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje „barbaliuzas.lt“  ir (arba) Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis „barbaliuzas.lt“ teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 

Pristatymo kaina priklauso nuo kurjerio tarnybos ir sudaro ne mažiau  negu 10 Eur be PVM.

Nuo užsakymo pateikimo pristatymo terminas sudaro nuo 1 iki 15 darbo dienų.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą,jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis „barbaliuzas.lt“.

7.3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims, jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per „barbaliuzas.lt“ esančias nuorodas.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Visus pranešimus ir klausimus siųskite elektroniniu paštu info@avra.lt arba sales@k-g.lt

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šioms pirkimo-pardavimo taisyklėms yra taikoma LR teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių pirkimo-pardavimo taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo Politika

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. VšĮ „PoliPRO” gerbia visų savo pirkėjų, taip pat el.parduotuvės www.barbaliuzas.lt lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius VšĮ „PoliPRO” klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi VšĮ „PoliPRO” el.parduotuvė www.barbaliuzas.lt, taip pat užsisakydami prekes bei suteikdami VšĮ „PoliPRO” savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi el.parduotuvėje www.barbaliuzas.lt klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi “varnelę”. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu el.parduotuvėje www.barbaliuzas.lt.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, toki kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – VšĮ „PoliPRO” klientas (įskaitant lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami VšĮ „PoliPRO”.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6.Duomenų valdytojas – VšĮ „PoliPRO” pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta Įmonė, kodas 302521325, registruota Jogailos g.83 Maisiagala Vilniaus rajonas, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant www.barbaliuzas.lt ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. RENKAME TIK ŠIUOS ASMENS DUOMENIS

3.1. Ind. veikla Igno Latako 732308 renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes el.parduotuvėje www.barbaliuzas.lt arba užsisakydami prekes kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su prekių pristatymu, pvz., prekė ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, el.parduotuvės www.barbaliuzas.lt slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes.

3.2. Aukščiau punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Ind. veikla Igno Latako 732308 bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (užsakymų vykdymo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

3.3. VšĮ „PoliPRO” renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas el.parduotuvėje www.barbaliuzas.lt, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie el.parduotuvės www.barbaliuzas.lt tokie kaip: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.4. Punkte 3.3. nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi VšĮ „PoliPRO” bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. VšĮ „PoliPRO” tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, VšĮ „PoliPRO” klientų identifikavimui VšĮ „PoliPRO” informacinėse sistemose, registruojantis el.parduotuvėje www.barbaliuzas.lt bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. JŪSŲ TEISES

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@avra.lt; siunčiant paštu, adresu Kareivių g.2B Vilnius) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad VšĮ „PoliPRO” ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: 

a) jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

b) Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

c) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

d) kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

taip pat reikalauti, kad VšĮ „PoliPRO” apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte VšĮ „PoliPRO” susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime VšĮ „PoliPRO” naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

8.1.  VšĮ „PoliPRO” darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

8.2. VšĮ „PoliPRO” gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie VšĮ „PoliPRO” teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis VšĮ „PoliPRO” vardu ir VšĮ „PoliPRO” ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio VšĮ „PoliPRO” (duomenų valdytojo) leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti el.parduotuvėje www.barbaliuzas.lt bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, www.barbaliuzas.lt gali būti naudojami  Slapukai: “sutikimas” (Sutikimo su svetainės privatumo politika patvirtinimas), “_ga”, “_gat”, “_gid” (Google Analytics statistikos informacija).

10. KOKIAS NUORODAS PATEIKIAME SVETAINĖJE?

10.1. El.parduotuvėje www.barbaliuzas.lt gali but pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis el.parduotuvės www.barbaliuzas.lt turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos el.parduotuvėje www.barbaliuzas.lt, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir VšĮ „PoliPRO” neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Pirkinių krepšelis
  • Your cart is empty.
Scroll to Top